طلا روسیه پوتین پادشاه عربستان عربستان،

طلا: روسیه پوتین پادشاه عربستان عربستان، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین اخبار بین الملل